Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Nzuri Creates

Nzuri Creates respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met
betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun
de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website
van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of
tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing
is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN
1. Website (hierna ook “de website”): www.nzuricreates.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Nzuri
Creates, gevestigd te , 1504 NP Zaandam, kvk-nummer: 78309409.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Nzuri Creates zal deze website, de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden. De gegevens en informatie worden ook niet gebruikt voor commerciële aanbiedingen en zullen
ook niet worden gebruikt voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

ARTIKEL 3 – DE CONTENT VAN DE WEBSITE
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden,
alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer
in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Nzuri Creates niet
meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming
dan wel het afzien van rechtsvervolging.

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN DE WEBSITE
Voor het goede beheer van de website kan Nzuri Creates op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met
nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEDEN
Nzuri Creates is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van
het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk
is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die
u op internet raadpleegt.
Nzuri Creates is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
Nzuri Creates is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden
van iedere actie tegen Nzuri Creates als gevolg hiervan.
Indien Nzuri Creates betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is zij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

ARTIKEL 6 – HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS
Uw gegevens worden verzameld door Nzuri Creates. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door Nzuri
Creates voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw
bestellingen.

ARTIKEL 7 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW
GEGEVENS
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen
door contact met ons op te nemen via info@nzuri-createsart.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u
uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden
opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van
de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.

ARTIKEL 8 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Nzuri Creates heeft verzameld, worden deze aan hen
verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal Nzuri Creates het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het
vragen van de gegevens.

ARTIKEL 9 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Nzuri Creates. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,
stuurt u een mail naar het volgende adres: info@nzuri-createsart.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden
van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Nzuri Creates is in geen geval
verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

ARTIKEL 10 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS
De door Nzuri Creates van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 11 – COOKIES
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te
vergemakkelijken.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw
apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

ARTIKEL 12 – BEELDMATERIAAL EN AANGEBODEN PRODUCTEN
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 14 – CONTACT
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Chavella
Overman, info@nzuri-createsart.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 21-06-2021 tot nader order